GlassFish V2 UR2とNetBeans IDE6.1の連携

GlassFishとNetBeansを、それぞれ単体でインストールした場合の設定。NetBeansからGlas… 続きを読む: GlassFish V2 UR2とNetBeans IDE6.1の連携